КО ОДИТ ООД - Одиторско предприятие

Дейности и услуги


Независими професионални одиторски услуги:


o    Независим финансов одит на годишни, междинни и консолидирани финансови отчети на търговски дружества, кооперации и юридически лица с нестопанска цел
по реда на Международните счетоводни стандарти (МСС), издадени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС) и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФО), утвърдени от Министерския съвет.
o    Извършване на договорени процедури за проверка на разходите по финансирани от Европейската общност договори за безвъзмездна помощ по програми за външни действия, по реда на Международния стандарт за свързани услуги (ISRS) 4400  Ангажименти за изпълнение на договорени процедури относно финансова информация, обявени  от Международната федерация на счетоводителите (IFAC);
o    Проверка на преобразуването на търговски дружества по реда на глава 16 от ТЗ;

Други независими професионални услуги:

•    Бизнес - оценка на цели предприятия (оценяване на пазарни стойности на капитала (имуществото), акции и дялове;
•    Експертна оценка на активи, вземания, непарични вноски (апорт) по реда на глава 10 от Търговския закон, съгласно изискванията на Агенцията по вписванията;
•    Съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи (вещи лица);
•    Финансови ревизии на земеделски кооперации и междукооперативни предприятия по реда на чл. 63 от Закона за кооперациите по възлагане от Националния съюз на ЗК в България и Областния съюз на ЗК - Бургас;
•    Анализ на годишни, междинни и консолидирани финансови отчети;
•    Консултантски услуги в областта на счетоводство и финанси, несвързани с одит.

Професионалните одиторски, експертни и консултантски услуги се извършват чрез КО ОДИТ ООД - одиторска практика, както и  чрез персонални граждански договори в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за независим финансов одит, Международните одиторски стандарти и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от Международната федерация на счетоводителите (IFAC).
 


 


Контакти
БУРГАС 8000
ул. “Цар Симеон І” № 63
Tел./Факс: 056 / 84 39 63 
GSM:  0888  21 30 30
е-mail: koradov@mail.bg
 


Web design, web development and SEO optimization
Web design, web development and SEO optimization